ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου·, τοῦτον ὁ θεὸς ἀρχηγὸν καὶ σωτῆρα ὕψωσεν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ⸀τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ Ἰσραὴλ καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν·. ⸀λέγων· Παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ, καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ’ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου. ἄγγελος δὲ κυρίου ⸀διὰ νυκτὸς ⸀ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν·, διὰ WH Treg NIV ] + τῆς RP • ἤνοιξε WH Treg RP ] ἀνοίξας NIV. ATTI Capitolo 5 . Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!". 6 E Dio parlò così: La sua progenie soggiornerà in terra straniera, e sarà ridotta in servitù e … Watch Queue Queue Read verse in Riveduta 1927 (Italian) 8,5 τὴν WH NIV ] - Treg RP Atti degli Apostoli. ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω ⸀βραχὺ τοὺς ⸀ἀνθρώπους ποιῆσαι, βραχὺ WH Treg NIV ] + τι RP • ἀνθρώπους WH Treg NIV ] ἀποστόλους RP, Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome Gamaliele, dottore della Legge, stimato da tutto il popolo. «Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!» (At 3,6). Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione? καὶ προσκαλεσάμενοι τοὺς ἀποστόλους δείραντες παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ Ἰησοῦ καὶ ⸀ἀπέλυσαν. προσεκλίθη WH Treg NIV ] προσεκλήθη RP • ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς WH Treg NIV ] ἀριθμὸς ἀνδρῶν ὡσεὶ RP. μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησε ⸀λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. Capitolo 17 . ATTI DEGLI APOSTOLI Scheda introduttiva Scheda n. 1 Una scheda che ci introduca agli “Atti degli apostoli” è necessaria perché, sia pure in forma molto sintetica, ci fornisce delle informazioni che sono utili per affrontarne la lettura ed avere mente e cuore liberi per ascoltare la Parola di Vita che essi ci vogliano comunicare. Atti degli apostoli capitolo 17 . ἀπεκρίθη δὲ ⸂πρὸς αὐτὴν⸃ ⸀Πέτρος· Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; ἡ δὲ εἶπεν· Ναί, τοσούτου. Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ⸂πολλὰ ἐν τῷ λαῷ⸃· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ⸀ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος·, πολλὰ ἐν τῷ λαῷ WH Treg NIV ] ἐν τῷ λαῷ πολλὰ RP • ἅπαντες NIV RP ] πάντες WH Treg. Introduzione e commento, Libro di Joseph A. Fitzmyer. καὶ εἰς WH Treg NIV ] κατὰ RP • κλιναρίων WH Treg NIV ] κλινῶν RP • ἐπισκιάσῃ NIV RP ] ἐπισκιάσει WH Treg. Diodati. Traduzione e commento. ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. L’intenzione di Luca è di aiutarci ad entrare in quell’oggi e trovare dimora in quell’oggi. 3 risposte. ἤγαγεν Treg RP ] ἦγεν WH NIV • μὴ WH Treg NIV ] ἵνα μὴ RP. nessuno degli altri osava associarsi a loro, ma il popolo li esaltava. καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ’ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. © 2008 —2021 Diritti d'autore riservati su testo e commento καὶ ἐπέβαλον τὰς ⸀χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. 5:12 Or molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli. μετὰ τοῦτον ἀνέστη Ἰούδας ὁ Γαλιλαῖος ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς καὶ ἀπέστησε ⸀λαὸν ὀπίσω αὐτοῦ· κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ πάντες ὅσοι ἐπείθοντο αὐτῷ διεσκορπίσθησαν. Molti segni e prodigi avvenivano fra il popolo per opera degli apostoli. Marco. Riveduta. εἶπέν τε πρὸς αὐτούς· Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, προσέχετε ἑαυτοῖς ἐπὶ τοῖς ἀνθρώποις τούτοις τί μέλλετε πράσσειν. τότε ἀπελθὼν ὁ στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ⸀ἤγαγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, ⸀μὴ λιθασθῶσιν. *FREE* shipping on qualifying offers. Sacra Bibbia / Nuovo Testamento / Atti degli Apostoli / Atti [1] Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del tempio e i sadducei, [2] irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la risurrezione dai morti. Gli Atti degli Apostoli. Actress dissed for protesting Trump removal from movie. L’Iddio de’ nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Introduzione e commento Commentari biblici: Amazon.es: Fitzmyer, Joseph A., Gatti, E.: Libros en idiomas extranjeros Ora gli "Atti degli Apostoli" è come se fosse il proseguo di quello che è stato narrato nel Vangelo. Atti degli Apostoli 6 1 In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascurate le … Atti - Capitolo 5. συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ ⸀πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες. Atti degli Apostoli – 1. La nave viene da Alessandria e porta le insegne dei “Dioscuri”, i … Capitoli 9:32 – 10 – 11:18. πρὸς αὐτὴν WH Treg NIV ] αὐτῇ RP • Πέτρος WH Treg NIV ] ὁ Πέτρος RP. 44-48a; Fil 2, 12-16; Gv 14, 21-24 Atti degli Apostoli. Per il commento esegetico mi sono servito del testo di R:FABRIS, Atti degli apostoli. *FREE* shipping on eligible orders. ὁ δὲ ⸀Πέτρος πρὸς αὐτήν· Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε. © 2008 —2021 Diritti d'autore riservati su testo e commento. © 2008 —2021 Diritti d'autore riservati su testo e commento [3] Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che ormai era sera. 15,1 L’ASSEMBLEA DI GERUSALEMME ( 15,1-35 ) Commento degli atti degli apostoli capitolo 2 versetti da 1 a 15? ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ ⸀τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono". Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa quattrocento uomini. Gli Atti degli Apostoli. Atti - Capitolo 5 La frode di Anania e di Saffira [1] Un uomo di nome Anania con la moglie Saffira vendette un suo podere [2] e, tenuta per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ed essendo passati per Amfipoli e per Apollonia, vennero a Tessalonica, dov’era una sinagoga de’ Giudei; 2 e Paolo, secondo la sua usanza, entrò da loro, e per tre sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle Scritture, 3 spiegando e dimostrando ch’era stato necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse dai morti; e il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io v’annunzio. 1 Ma un certo uomo, di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un podere, 2 e trattenne per sé una parte dell'importo d'accordo con la moglie, e andò a deporre il resto ai piedi degli apostoli.3 Ma Pietro disse: «Anania, perché ha Satana riempito il tuo cuore per farti mentire allo Spirito Santo e trattenere una parte del prezzo del podere? Allora Pietro le disse: "Perché vi siete accordati per mettere alla prova lo Spirito del Signore? Introduzione e commento ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα ⸀πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς. Atti degli Apostoli. καὶ ἡμεῖς ⸀ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ ⸀πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. Pubblicato da Queriniana, collana Commentari biblici, gennaio 2003, 9788839911322. Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν. Introduzione, traduzione e commento on Amazon.com. καὶ ἡμεῖς ⸀ἐσμεν μάρτυρες τῶν ῥημάτων τούτων, καὶ τὸ ⸀πνεῦμα τὸ ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς πειθαρχοῦσιν αὐτῷ. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. 12 Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli; e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di *Salomone. Tutti con una sola mente si ritrovavano sotto il portico di Salomone. Il primo capitolo può essere definito come una introduzione a tutto il libro degli Atti perché serve a raccordare l’evento della Resurrezione e Ascensione al Cielo di Gesù e la vita della Chiesa, che da quel momento non godrà più della presenza fisica del Risorto direttamente, ma mediata dallo Spirito Santo.. Struttura. ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ συνεδρίῳ Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ τῷ λαῷ, ἐκέλευσεν ἔξω ⸀βραχὺ τοὺς ⸀ἀνθρώπους ποιῆσαι, βραχὺ WH Treg NIV ] + τι RP • ἀνθρώπους WH Treg NIV ] ἀποστόλους RP. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἀρχιερεὺς, Li condussero e li presentarono nel sinedrio; il sommo sacerdote li interrogò. τὸν χριστὸν Ἰησοῦν WH Treg NIV ] Ἰησοῦν τὸν χριστὸν RP. Ma Pietro disse: "Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? Οἱ δὲ ⸀ἀκούσαντες διεπρίοντο καὶ ἐβούλοντο ἀνελεῖν αὐτούς. οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ. καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ’ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα. Un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose. ἐσμεν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP • πνεῦμα WH Treg NIV ] + δὲ RP. Omelie riferite al libro: Atti degli Apostoli, capitolo 3. Prima di essere elevato in cielo , Gesù diede delle istruzioni agli apostoli mediante lo Spirito Santo. Anche la folla delle città vicine a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti impuri, e tutti venivano guariti. Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò sua moglie, ignara dell'accaduto. Rispondi Salva. E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. Τὸ WH Treg NIV ] + μὲν RP • ἐπὶ WH Treg NIV ] πρὸ RP. Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Claudiana (TO) 2003, pag. Capitolo 5 . Diede ordine di farli uscire per un momento. οἱ δὲ ⸂παραγενόμενοι ὑπηρέται⸃ οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν, παραγενόμενοι ὑπηρέται WH Treg NIV ] ὑπηρέται παραγενόμενοι RP. Introduzione e commento [Fitzmyer, Joseph A., Gatti, E.] on Amazon.com.au. Sconto 5% e Spedizione gratuita. Per la prima volta la comunità cristiana è chiamata, Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ⸂πολλὰ ἐν τῷ λαῷ⸃· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ⸀ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος·, πολλὰ ἐν τῷ λαῷ WH Treg NIV ] ἐν τῷ λαῷ πολλὰ RP • ἅπαντες NIV RP ] πάντες WH Treg. Tutti erano soliti stare insieme nel portico di Salomone; τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ’ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός. In quel momento arrivò un tale a riferire loro: "Ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel tempio a insegnare al popolo". dicendo: "Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? È l’oggi dell’intenzione di Dio realizzata nella storia umana. Il commento agli Atti degli Apostoli del ms. Paris, BnF, lat. e, tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. πρὸς αὐτὴν WH Treg NIV ] αὐτῇ RP • Πέτρος WH Treg NIV ] ὁ Πέτρος RP. Atti degli Apostoli (Commenti alla Bibbia): Amazon.es: Maggioni, Bruno, Bagni, Arcangelo: Libros en idiomas extranjeros ὁ δὲ ⸀Πέτρος πρὸς αὐτήν· Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε. ἐσμεν WH Treg NIV ] + αὐτοῦ RP • πνεῦμα WH Treg NIV ] + δὲ RP. Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης. Nuova Diodati: Atti 5,1-11. 5 INTRODUZIONE l libro che nel canone cristiano del Nuovo Testamento viene subito dopo i quattro vangeli e porta il titolo ”Atti degli Apostoli” risulta avvincente sia sotto l’aspetto letterario sia sotto il profilo storico- teologico. La frode di Anania e di Saffira La Chiesa delle origini negli Atti degli Apostoli e nei loro scritti. 3 Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del podere? Udite queste parole, il comandante delle guardie del tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν. Ecco una lista di opinioni su atti degli apostoli. Luca continua ad alternare i racconti da diverse fonti. tanto che portavano gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su lettucci e barelle, perché, quando Pietro passava, almeno la sua ombra coprisse qualcuno di loro. Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo". Gli Atti degli Apostoli. πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ’ οἶκον οὐκ ἐπαύοντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι ⸂τὸν χριστὸν Ἰησοῦν⸃. Unisciti ai migliaia di visitatori soddisfatti che hanno scoperto Il Vangelo Secondo Giovanni, Corso Formazione e Laurea in Teologia.Questo dominio potrebbe essere in vendita! 3 Ma Pietro disse: Anania, perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritener parte del prezzo del podere? 2 E trovato un certo Giudeo, per nome Aquila, oriundo del Ponto, venuto di recente dall’Italia insieme con Priscilla sua moglie, perché Claudio avea comandato che tutti i Giudei se ne andassero da Roma, s’unì a loro. ἄγγελος δὲ κυρίου ⸀διὰ νυκτὸς ⸀ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν·, διὰ WH Treg NIV ] + τῆς RP • ἤνοιξε WH Treg RP ] ἀνοίξας NIV. καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ⸀ἄφετε αὐτούς· (ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ ⸀αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται, ἄφετε WH Treg NIV ] ἐάσατε RP • αὕτη WH Treg NIV ] - RP. Ecco qui alla porta quelli che hanno seppellito tuo marito: porteranno via anche te". Atti degli Apostoli 5. Raga la prof di religione mi ha lasciato di fare il commento. Atti 1: Una comunione d’Amore nella libertà Atti 1,1-3: "Teofilo" vuol dire "amico di Dio", "amato da Dio". ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ ⸀τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο. Capitolo 18 . 5:13 Ma, degli altri, nessuno ardiva unirsi a loro; il popolo però li magnificava. καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν, ἀπόστητε ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τούτων καὶ ⸀ἄφετε αὐτούς· (ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ ⸀αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται, ἄφετε WH Treg NIV ] ἐάσατε RP • αὕτη WH Treg NIV ] - RP. Per la riflessione personale 1. La gioia degli apostoli e dei discepoli, spesso ribadita da Luca come nota caratteristica della vita dei primi cristiani (vedi.